Eplehjelp Bedrift - vilkår

Meny

Vilkårenes formål

Vilkårene som følger gjelder alle forhold mellom Eplehjelp AS (heretter "Eplehjelp") og Bedrifter (heretter "kunde") som benytter seg av våre tjenester. Vilkårene på denne siden er delt inn i tre deler med forskjellige virkeområder. 1) Generelle vilkår 2) Driftsavtale 3) Drift av systemer

Betingelsene oppsummert:

 • Eplehjelp kan ikke stilles ansvarlig for:
  • Datatap ved sletting, oppgradering eller annet (vi anbefaler ukentlig sikkerhetskopiering)
  • Skade eller forringelse på maskin eller maskinvare.
  • Brukerfeil eller misforståtte råd.
 • Vi er ikke Apple, eller assosiert med Apple og handler ikke på vegne av Apple.
 • Ordinær timepris er 1500,- eks. mva. for alt arbeid, ved mindre noe annet er avtalt eller et produkt/pakke er kjøpt.
 • Timepriser kan variere med konsulent og avtale.
 • For å oppnå best mulig responstid forventes det at bedriften tar kontakt via Eplehjelp sine kunde-kommunikasjonskanaler.
 • Ved faktura-betaling gis 10 dagers forfall fra oppdrag er ferdigstilt med automatisk purring og eventuell inkasso.

1) Generelle vilkår

Generelle vilkår gjelder alle henvendelser og oppdrag, uavhengig om kunden har driftsavtale eller andre avtaler med Eplehjelp.

Timespris
1500 kr eks. mva. / time Hvis det er inngått en avtale om rabatt på timespris, anses dette som bedriftens ordinære timespris. Ved avlyst avtale mindre enn 12 timer før, faktureres avbestillingsgebyr på 1000 kroner.

Reisevei
100 kroner per påbegynte 20. minutt, enten bil/moped eller kollektivtransport benyttes. Om bil/moped benyttes gjelder standard sats på 4,10 kroner per kilometer + bompenger. Reisekostnad som direkte knyttes opp mot oppdrag vil bli viderefakturert til kunde i sin helhet.

Kontakt
For å oppnå best mulig responstid forventes det at bedriften tar kontakt via Eplehjelp sine kunde-kommunikasjonskanaler. For kunder med driftsavtale gjelder andre vilkår, videre spesifisert under del 2). Det tas høyde for at enkeltpersoner sin e-post og telefon kan være utilgjengelig ved sykdom e.l.

Betaling og faktura
Faktura utstedes normalt sett så fort oppdrag er ferdig, med 10 dagers forfall. Utestående beløp kan også betales kontant eller med iZettle (kort), i så fall utstedes en kontantfaktura. Fakturaer sendes på e-post, eller EHF dersom dette er avtalt. Dersom kunden oppgir feil fakturainformasjon ved oppdragsstart, kan dette endres etter sendt faktura mot et gebyr på 150,- kr eks. mva. Sen eller manglende betaling blir automatisk fulgt opp med purring og eventuell inkasso.

Salgspant
Eplehjelp AS har salgspant i leverte varer inntil komplett oppgjør har funnet sted.

Tvister
Eventuelle tvister i forbindelse med denne avtalen skal bringes inn for selgers verneting.

Taushet
Eplehjelp og kunde forplikter seg til ikke å bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data og bedriftshemmeligheter, personopplysninger, eller bedrifts- eller forretningsmessig kunnskap som de har fått kjennskap til under Eplehjelps arbeid med kunden. Dette gjelder også etter fullført oppdrag.

Prisjustering
Eplehjelp AS kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.

Ansvar ved service, reparasjon eller oppgradering av Mac, iPad og iPhone (hos kunde eller hos Eplehjelp AS)
Eplehjelp AS er ikke ansvarlig for tap som oppstår i forbindelse med våre konsulenttjenester. Dette kan være, men er ikke begrenset til, enhver form for: økonomisk tap, skade på programvare, maskinvare, tap av data, spredning av virus eller lignende etter at utstyret har blitt overlevert til Eplehjelp AS for vedlikehold, støtte, reparasjon, eller lignende. Dette gjelder såfremt slik feil, svikt, ødeleggelse eller lignende er utenfor Eplehjelp AS sin kontroll og ikke har oppstått som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av Eplehjelp AS.

Kunden er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av programvare, programvarelisens og annen data i forkant av Eplehjelp AS sitt oppdrag. Eplehjelp AS er ikke ansvarlig for tap eller forringelse av programvare, programvare-lisens eller annen data som måtte oppstå mens utstyr er levert til Eplehjelp for vedlikehold, støtte, reparasjon eller lignende. Dette gjelder ikke dersom skriftlig avtale om sikkerhetskopiering er inngått med Eplehjelp AS. Enhver form for passivitet fra Eplehjelp AS i forbindelse med et påstått brudd på denne avtalen er ikke å anse som en aksept av at slikt brudd foreligger.

2) Driftsavtale

Vilkårene under gjelder alle forhold mellom Eplehjelp og kunde, dersom kunden har inngått en driftsavtale med Eplehjelp.

Svartid

Ved inngåelse av driftsavtale blir det spesifisert en svartid som kunden har krav på. Denne svartiden gjelder kun ved feil på driftskritiske forhold som medfører at kunden opplever "nede-tid". Svartid defineres som tiden det tar fra Eplehjelp har mottatt henvendelse. Det garanteres ikke at kunden vil få hjelp av sin faste bedriftskonsulent innenfor svartiden, men en kosulent med kompetanse til å løse det gitte problem.

Kontakt
For å oppnå best mulig responstid må kunden ta kontakt med Eplehjelp gjennom et standardisert skjema. Dette er begrunnet i at vi skal kunne logge antall henvendelser og for å få beskjeden raskest mulig til de aktuelle personene i Eplehjelp. Kontaktskjemaet finnes på www.eplehjelp.no/bedrift/hjelp

Fast konsulent
Kundens krav på fast konsulent gjennom driftsavtalen gjelder kun ved møter avtalt på forhånd.

Rabattert besøkspris
Kunden har krav på å få alle oppdrag utført til den avtale-spesifiserte besøksprisen eller lavere.

Fjernstyring
Fjernstyring løper til avtalt pris i driftsavtalen. Fakturerbar tid begynner ved avtalt oppdragstid, gitt at Eplehjelp-konsulenten er klar. Hvis ikke annet, begynner tiden når partene har kontakt per telefon eller SMS. Dersom nedlastning og oppsett av programvare ikke er gjort i forkant, vil tiden brukt på dette løpe til avtalt timepris. Eplehjelp bruker som TeamViewer standard fjernstyringsprogram. Les mer om hvordan fjernstyring fungerer her: www.eplehjelp.no/hjelp/fjernstyring/

Månedlig oppfølging
Månedlig oppfølging defineres som minimum én telefonsamtale dersom annet ikke er spesifisert i avtalen. Dersom kunden tar kontakt med Eplehjelp og trenger bistand faller kravet til månedlig oppfølging bort i inneværende måned, da Eplehjelp og kunden allerede har kontakt.

Inkludert besøk
Driftsavtalen regulerer hvor mange timer som er inkludert hver måned.

Mac-garanti
Mac-garanti gir kunden en garanti for at alle Macer og systemer fungerer som de skal til det behov og formål som Eplehjelp har blitt informert om. Dette er forbeholdt at Eplehjelp har satt opp Macen (Formatert og reinstallert av Eplehjelp) eller at Eplehjelp drifter det aktuelle systemet.

Betaling og faktura
Faktura utstedes normalt sett månedlig etterskuddsvis, med 10 dagers forfall fra den siste dagen i utløpte måned. Utestående beløp kan også betales kontant eller med iZettle (kort), i så fall utstedes en kontantfaktura. Fakturaer sendes på e-post, eller EHF dersom dette er avtalt. Dersom kunden oppgir feil fakturainformasjon ved oppdragsstart, kan dette endres etter sendt faktura mot et gebyr på 150,- kr eks. mva. Sen eller manglende betaling blir automatisk fulgt opp med purring og eventuell inkasso.

Småspørsmål og helpdesk
Småspørsmål defineres som spørsmål som kan besvares per sms eller i en telefonsamtale med varighet under 3 minutter. Alle henvendelser utover slike småspørsmål vil bli fakturert etter gjeldende timepris. Dersom kontaktpersonen i Eplehjelp mener at henvendelsen vil ta lengre tid enn definert over, vil tiden brukt bli fakturert (per påbegynte halvtime). Kunden kan også bli henvist til kontaktskjema på nett eller avtalebestilling hvis kontaktpersonen ikke har tid utover den definerte tiden.

Endring av avtalevilkår
Ved ønsket endring av supportavtalen (gjensidig) vil endringene tre i kraft én måned etter anmodning om endring har ankommet Eplehjelp.

Antall ansatte
Driftsavtalen gjelder for det antallet ansatte bedriften har ved tidspunktet for signering. Hvis antallet ansatte endrer seg skal bedriften gi beskjed til Eplehjelp innen rimelig tid. Dersom dette ikke blir gjort, og Eplehjelp registrerer endringer i antall brukere av systemene, vil Eplehjelp selv justere antall ansatte i driftsavtalen.

Oppsigelse
Ved oppsigelse av supportavtalen er oppsigelsestiden 3 måned (gjensidig). Avtalen vil løpe ut påfølgende 3 måneder etter oppsigelse.

3) Drifting av systemer

Eplehjelp tilbyr drifting av fire forskjellige systemer
G SuiteE-post og skylagring
Office 365Office pakken, Exchange, Sharepoint, OneDrive (Avhenger av oppsett og lisens)
Crash PlanAutomatisk sikkerhetskopi gjennom internett
DropboxSkylagring
G Suite G Suite er Google's skyplattform for bedrifter. I tillegg til å fungere som e-postklient får man funksjoner som kalender, skylagring i Google Drive, full tilgang til Google dokumenter, regneark og presentasjoner og mye mer) Det finnes 3 ulike lisenser for G Suite: Basic, Business og Enterprise.

Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 kan skreddersys til deg som kunde. Her har du mulighet til å benytte deg av alt fra Office-pakken til Sharepoint, alt etter ønske. Tre typer lisenser: Business Essentials, Business og Business Premium.

Crash Plan
Crash Plan er en tjeneste som fungerer som Time Machine i forhold til sikkerhetskopi, men går gjennom internett istedenfor til harddisk.

Standard innstillinger for backup gjennom Crash Plan:
 • Backupen sjekker etter nye versjoner av filer hver time.
 • Backupen beholder en versjon av hver fil for hver dag for den siste uka (7 versjoner pr uke)
 • Backupen beholder en versjon av hver fil for hver uke for de siste 90 dager (13 versjoner pr 90 dager)
 • Backupen beholder en versjon av hver fil for hver måned for det siste året (12 versjoner pr år)
 • Backupen beholder en versjon av hver fil for hvert år for de siste årene (en versjon pr år)
 • Slettede filer fjernes fra backupen etter 90 dager (dersom en fil har vært borte fra en Mac eller PC i mer enn 90 dager, er den tapt for alltid)


Dropbox Dropbox er en velkjent leverandør av skylagring. Med Business Standard og Business Advance får du alle funksjoner til privatpersoner i tillegg til mye mer.

Generelle vilkår ved drifting av system:

Dersom Eplehjelp drifter ett eller flere systemer vil Eplehjelp fungere som bindeleddet mellom kunde og direkte leverandør (Herunder Google, Microsoft m.f.). Det er viktig å presisere at vi med dette ikke betegnes som direkte leverandør av systemene, og er derfor heller ikke ansvarlige for feil som følge av feil hos direkte leverandør. Eplehjelp skal sørge for at systemet fungerer og er oppe, gitt at det ikke er vesentlige endringer i kundens preferanser eller leverandørens systemer. Dette er videre spesifisert under forpliktelser og ansvarsfraskrivelse.

Eplehjelp AS forplikter seg til å:

 • Administrere kundens forhold til den aktuelle systemleverandør, herunder administrering av brukere, abonnement og lisens
 • Påse at leverandøren av det aktuelle system leverer som lovet i henhold til lagringsplass, funksjoner og oppetid
 • Informere kunde om driftskritiske forhold som planlagt nedetid og sikkerhetshull
 • Sørge for at direkte leverandør blir betalt i tide slik at kunde ikke opplever brudd i bruk og funksjoner
Ansvarsfraskrivelse Eplehjelp AS
Eplehjelp fungerer som et bindeledd mellom kunde og direkte leverandør, og kan derfor ikke stilles ansvarlig for uforutsette hendelser og feil hos direkte leverandør. Dette inkluderer, men utelukker ikke; uforutsett nedetid, avvikling av tjeneste, sikkerhetshull, datalekkasje og datatap som følge av feil hos direkte leverandør.

Eplehjelp er ikke ansvarlige for feil eller andre forhold som oppstår som følge av brukerfeil eller endrede preferanser hos kunde. Denne avtalen omfatter derfor ikke brukerfeil hos kunde (utilsiktet sletting av data, datatap som følge av ansatt/sluttbruker m.m.) eller endringer i kundens preferanser og ønsket oppsett (gjelder e-postsignaturer, oppsett av ytterligere maskiner, tilleggsfunksjoner og programvare hos kunde m.m.)

Dersom nevnte problemer eller behov skulle oppstå, vil tidsbruk relatert til dette bli fakturert etter gjeldende betingelser.

Databehandleravtale
Da vi ikke kommer til å behandle personopplysninger om deres kunder, er det ikke nødvendig med en databehandleravtale. Vår rolle i drifting av systemer vil være å bistå med vår kunnskap for å tilrettelegge deres bruk av databehandlere, ikke å være databehandleren. Hvis det er sterkt ønskelig kan vi utforme en databehandleravtale som presiserer det faktum at vi ikke er deres databehandler.

Fakturering
Fakturering for systemer og øvrige tjenester fra Eplehjelp gjennomføres månedlig, ved mindre annet er spesifisert i samarbeidsavtale.

Alle priser i denne avtalen er eks mva, dersom annet ikke er spesifisert.